Konfigurácia parametrov a funkcií produktu

Konfigurácia parametrov a funkcií produktu

Konfigurácia parametrov a vlastností výrobku, rozšírený popis výrobkov na vlastnú montáž, vyrobených na individuálnu objednávku, predávaných spoločnosťou Trans - Export, s.r.o..

Toto potvrdenie o prijatí parametrov výrobku podľa špecifikácie kupujúceho slúži kupujúcemu na oboznámenie sa so špecifikami ponúkaného výrobku prostredníctvom konfigurátora dostupného na stránke www.flexnabytok.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť Trans - Export, s.r.o.. Výrobky, ktoré je možné zakúpiť na stránke www.flexnabytok.sk, sú vyrobené podľa nižšie uvedených špecifikácií, preto sa v potvrdení parametrov snaží priblížiť všetky podmienky, ako aj špecifiká svojich výrobkov, ich verzie spôsobu nákupu, možnosti spracovania. Zároveň informuje, že všetky výrobky ponúkané predávajúcim sú prispôsobené individuálnym potrebám kupujúceho a sú určené na jeho vlastnú montáž.

Vymedzenie pojmov:

Predávajúci - majiteľ obchodu www.flexnabytok.sk, v ktorom je k dispozícii Konfigurátor nábytku, pracovných dosiek atď.

Kupujúci - Zákazník obchodu www.flexnabytok.sk, ktorý nakupuje konfigurovateľné výrobky dostupné na webovej stránke.

Konfigurácia - výber individuálnych riešení, ktoré môže kupujúci použiť v modeloch dostupných v obchode www.flexnabytok.sk, s cieľom prispôsobiť individuálnym potrebám kupujúceho výrobok vyrobený podľa špecifikácií objednaných kupujúcim a v súlade s technológiou použitou predávajúcim a normami zahrnutými v normách spoločnosti.

Otvor - technologický priestor, ktorý sa okrem iného používa na vzájomné spojenie prvkov (slepé alebo priechodné).

Kostra - konštrukcia, napr. skrinky, zvyčajne vyrobená z nábytkovej dosky, ktorá môže obsahovať: bočné steny, horné steny, zvislé priečky, vodorovné priečky.

Otvory potrebné na zostavenie korpusu - technologický priestor vytvorený v takých formátoch, ako je spodná doska, horná doska, boky, a ak sú prítomné, aj vo vertikálnych priečkach a horizontálnych priečkach, ktoré sa používajú na spojenie uvedených prvkov.

Výrobok sa považuje za zhodný so zmluvou, ak jeho parametre z hľadiska množstva a kvality zodpovedajú výrobným normám a neodlišujú sa od parametrov uvedených v časti "Parametre výrobku".

Farby uvedené v konfigurátore sú len orientačné a ak si kupujúci želá vidieť výrobok podrobne, má možnosť si ho pozrieť v prevádzke predávajúceho počas otváracích hodín stacionárneho podniku, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť rozmery vnútorných komponentov, ak si to technológia vyžaduje, bez konzultácie s kupujúcim. Predávajúci nesmie upravovať vonkajšie rozmery výrobku bez súhlasu kupujúceho.

 

Definícia "parametrov výrobku":

Dekor - Predstavuje informácie týkajúce sa vybraných farieb materiálov alebo modelov predných plôch zvolených kupujúcim, ktoré sa týkajú najmä korpusov, predných plôch, vrchných plôch, rebier atď. objednaných kupujúcim.

Hmotnosť - udáva približnú váhu výrobku. Tento parameter sa používa len na odhad možných nákladov na prepravu. Jeho odchýlka od skutočnej hmotnosti, aj keď výrazná, nie je dôvodom na tvrdenie, že výrobok nie je v súlade so zmluvou.

Výška, Hĺbka, Šírka, Dĺžka - rozmerové parametre kusu nábytku, prvku, dosky a podobne, ktoré sa predávajúci zaväzuje vyrobiť (po overení objednávky a potvrdení jej prijatia na realizáciu) podľa individuálnych potrieb kupujúceho, s prihliadnutím na výrobné normy, ktoré má kupujúci k dispozícii na kontrolu. Tieto parametre sa uvádzajú navonok bez voliteľných prvkov, ako sú napr. nožičky, čelá atď. s výnimkou prípadov, keď to vyplýva priamo z popisu parametra.

Nožičky - voliteľné prvky, na ktorých je nábytok umiestnený spolu s príslušným počtom skrutiek potrebných na jeho priskrutkovanie k spodnej časti skrinky.

Zadná doska - voliteľná (nie je potrebná pri každom modeli) 3 mm hrubá HDF priečka vo farbe určenej predávajúcim (v niektorých prípadoch s možnosťou výberu farby) alebo masívna doska rovnakej hrúbky ako doska, z ktorej je vyrobený korpus nábytku, vo farbe tohto korpusu. V osobitných prípadoch je možné zvoliť si aj inú farbu.

Počet modulov - zákazníkom zvolený počet komponentov, z ktorých sa nábytok skladá, napr. počet častí skrinky.

Pravostranný nadstavec - voliteľné predĺženie pravej strany nábytku v smere dna o dĺžku určenú zákazníkom.

Rozšírenie ľavej strany - voliteľné rozšírenie ľavej strany nábytku smerom dolu o dĺžku určenú zákazníkom.

Zvýšenie hĺbky pravej strany - voliteľné predĺženie pravej strany nábytku smerom dozadu o dĺžku určenú zákazníkom.

Zväčšenie hĺbky ľavej strany - voliteľné predĺženie ľavej strany nábytku smerom dozadu o dĺžku uvedenú zákazníkom.

Nastavenie polohy políc (viacnásobné vŕtanie) - voliteľné vŕtanie pre podpery políc, ktoré umožňuje nastavenie polohy políc v krokoch po 32 alebo 50 mm v rámci priestoru, ktorý je k dispozícii pre police, pri zachovaní nenastaviteľného priestoru 200 mm od hornej a dolnej časti.

Vŕtanie držadla - voliteľné vŕtanie otvoru pre držadlo podľa individuálnych parametrov určených kupujúcim.

 

 

Výber spôsobu nákupu - spôsob, akým bude výrobok pripravený:

1.     Rezané diely s otvormi a kovaním 

Kupujúci dostane výlisky vo farbe podľa vlastného výberu vyrezané a oblepené tak, aby plochy, ktoré sa všeobecne považujú za viditeľné, mali oblepenú hranu, spolu s vývrty potrebnými na montáž skrinky a potrebným príslušenstvom na montáž nakonfigurovaného výrobku podľa želania kupujúceho v poliach "Typ zásuvky", "Typ závesu", "Spôsob spájania" atď. výsuvy, závesy, spojovacie prvky, skrutky atď. Táto položka nedefinuje úchyty, ďalšie komponenty, napr. tip-on atď.

2.     Predvŕtané diely bez kovania

Kupujúci dostane predrezané a zlepené plechy vo farbe podľa vlastného výberu tak, aby všeobecne viditeľné plochy mali zlepenú hranu vrátane predvŕtaných otvorov potrebných na zostavenie skrinky. Kupujúci však nedostane kovanie, najmä zásuvky, pánty atď. Potvrdenie alebo excentrické spoje na zostavenie skrine sú však súčasťou dodávky. Predávajúci v tomto prípade nezodpovedá za kompatibilitu kovania zakúpeného kupujúcim mimo Konfigurátora.

3.     Konfigurácie modulov - poradové číslo dielcov je viditeľné na výkrese počas nastavovania a odkazuje na "prvý", "druhý" atď. Vzťahuje sa na modul nakonfigurovaný v danom čase podľa uvedeného poradového čísla. Výrobky sú nakonfigurované tak, že moduly nie je možné počas inštalácie ľubovoľne prestavovať.

Konfigurácia modulu ...(napr. prvý)- individuálne nastavenia dielcov s uvedeným poradovým číslom

Horizontálna priečka - pevný konštrukčný prvok výrobku, ktorý rozdeľuje modul alebo teleso na spodnú a hornú časť.

Výška horizontálnej priečky - vzdialenosť medzi spodným panelom a horizontálnym konštrukčným prvkom rozdeľujúcim výrobok na dve horné a dolné časti.

Spodný korpus/modul - časť dielca pod "horizontálnou priečkou", usporiadaná podľa želania zákazníka v súlade so zvolenou dostupnou konfiguráciou alebo ponechaná prázdna.

Spodná skrinka/modul vľavo - časť dielca pod "horizontálnou priečkou" a vľavo od "vertikálnej priečky", usporiadaná podľa želania zákazníka v súlade so zvolenou konfiguráciou na výber alebo ponechaná prázdna.

Spodná skrinka/modul vpravo - časť dielca pod "horizontálnou priečkou" a vpravo od "vertikálnej priečky", usporiadaná podľa želania zákazníka v súlade so zvolenou konfiguráciou možností alebo s ponechaním prázdneho miesta.

Horná časť skrinky/modulu - časť dielca nad "horizontálnou priečkou" usporiadaná podľa želania zákazníka, podľa zvolenej konfigurácie podľa jeho výberu alebo ponechaná ako prázdny priestor

Horná časť skrine/modulu vľavo - časť dielca nad "horizontálnou priečkou" a vľavo od "vertikálnej priečky" usporiadaná podľa želania zákazníka, podľa zvolenej konfigurácie podľa jeho výberu alebo ponechaná ako prázdny priestor.

Horná skrinka/modul vpravo - časť dielca nad "horizontálnou priečkou" a vpravo od "vertikálnej priečky", usporiadaná podľa želania zákazníka podľa zvolenej voliteľnej konfigurácie alebo s ponechaním prázdneho miesta.

Počet políc - množstvo pevnývh dosiek, ktoré budú pripravené pre konkrétnu časť výrobku, zvyčajne sa vytvorí o jedno miesto viac, ako je počet pridaných políc, napr. v priestore, ktorý má 1056 mm, sa po vložení pridajú 3 police, ktoré vytvoria 4 miesta po 250 mm. Ak si vyberiete typ nákupu - "tvarovky s vŕtaním a kovaním", predávajúci je povinný spolu s policami dodať aj podpery na police v počte 4 podpery na jednu policu.

Vertikálna priečka - vertikálny pevný prvok rozdeľujúci skrinku/modul na ľavú a pravú stranu, je možné konfigurovať podľa želania zákazníka.

Stredová poloha vertikálnej priečky - tento parameter určuje, či vertikálna priečka rozdeľuje modul/teleso na dve rovnaké pravé a ľavé časti, alebo či umožňuje Kupujúcemu upravovať jej polohu.

Šírka na ľavej strane priečky (pre hornú aj dolnú časť) - v prípade, že si Kupujúci zvolí iné ako stredové umiestnenie priečky, tento parameter definuje priestor na ľavej strane priečky vyjadrený v milimetroch.

Šírka modulu - ide o šírku od začiatku nasledujúceho modulu po koniec tohto modulu vrátane pravého panelu (štandardne pravej strany) tohto modulu, v prípade prvého modulu sa do jeho šírky započítava aj ľavá strana modulu (výrobku). "Rozmerové šípky" ukazujú, ktoré prvky sú obsiahnuté v ktorých moduloch.

Konfigurácia nadstavca - zadefinovanie parametrov dodatočného horného modulu vloženého do skrinky, ktorý umožňuje zvýšiť výšku nakonfigurovaného výrobku a tiež vytvára možnosť vertikálneho rozdelenia čiel (voliteľné). Horný modul nie je nijako spojený s ostatnými komponentmi skrinky. Možná kombinácia týchto prvkov závisí od vlastnej vôle a konania kupujúceho.

Čelo - dvere alebo predný panel vonkajšej zásuvky prispôsobené rozmerom hlavného výrobku.

Predná strana otvárania (platí pre moduly, korpusy, nadstavce atď.) - Umiestnenie, na ktorú sa má otvárať čelná strana závesného výrobku v prípade, že modul/skrinka má dvere otvárané jedným smerom (žiadne dvojité dvere). Existujú výrobky, pri ktorých sa (jedno) čelo otvára "na jednu stranu", hoci skrinka/modul je pripravený na montáž v oboch smeroch.

Predný panel v jednotlivých moduloch (napr. "predný panel v prvom module") - preferencia kupujúceho čelnej časti prvého korpusu. V mnohých modeloch môže kupujúci určiť počet čelných panelov rôznymi spôsobmi.

Typ závesu - táto položka určuje typ a výrobcu závesu, ktorý si kupujúci zvolil, napr. "Blum s tichým zatváraním" - v tomto prípade kupujúci dostane záves vyrobený spoločnosťou Blum s tichým zatváracím mechanizmom podľa znalostí predávajúceho.

Tip-On - doplnkový voliteľný systém otvárania dverí "stlač a otvor", ktorý umožňuje otváranie predných častí bez použitia rukoväte, keď sa predná časť mierne vyklopí a umožní úplné otvorenie prednej časti potiahnutím. Spôsob otvárania je ponechaný úplne na vôli kupujúceho a predávajúci nezasahuje do prípadných konfliktov medzi kovaniami, ktoré by mohli ovplyvniť ich fungovanie. Súčasná voľba mäkkého zatvárania a Tip on môže v určitých situáciách spôsobiť, že jeden zo systémov nebude plniť svoju funkciu, za čo predávajúci nezodpovedá.

Výber typov kovania - výber spôsobu použitia komponentov skrinky/modulu atď. Výber typu spojenia - výber spôsobu, akým budú komponenty skrinky/modulu atď. pripravené na spojenie, napr. konfirmát (špeciálna nábytková skrutka, ktorá je pevným spojom umožňujúcim minimálne korekcie polohy komponentov voči sebe, viditeľná zo strany, z ktorej je zaskrutkovaná) alebo excentrický spoj (je neviditeľný z vonkajšej strany spoja a skladá sa z dvoch častí: čapu a "zámku"). Výber jednej z možností nevylučuje použitie iného riešenia zo strany predávajúceho, ak si to ním použitá technológia vyžaduje. Predávajúci nevykonáva kontrolu miesta, kde bude výrobok montovaný, na mieste samom a nezodpovedá za technické možnosti kupujúceho pri montáži výrobku, ale len za to, že je možné ho zmontovať na mieste, kde je priestor neobmedzený.

Možné plnenie častí tela výrobku:

Poličky - (voliteľné) možnosť použitia zvoleného počtu poličiek v danom priestore skrinky v jej farbe (pokiaľ predajca neumožnil iný výber). Police rozdeľujú daný priestor na rovnaké miesta, pokiaľ predávajúci vzhľadom na použitú technológiu neuplatnil iné rozdelenie.

Tyč - (voliteľná) možnosť použiť tyč na vešiaky na oblečenie, ak je zvolený spôsob nákupu s kovaním, kupujúci spolu s objednávkou dostane tyč a dve rozety, ktoré sa použijú v danom priestore.

Priestor na žehliacu dosku a police alebo tyč - (voliteľná) možnosť využitia výplne spodného priestoru, v ktorom kupujúci dostane na jednej strane voľný priestor a na druhej strane police s možnosťou výberu ich počtu alebo tyč na zavesenie odevov.

Priestor pod žehliacou doskou - šírka (voliteľného) priestoru pod žehliacou doskou vyjadrená v milimetroch.

Strana umiestnenia žehliacej dosky - strana, na ktorej má byť žehliaca doska umiestnená v danom priestore vzhľadom na police alebo tyč.

Zásuvky - (voliteľná) možnosť doplnenia zásuviek v určitom počte a špecifikácii v prípade výberu typu nákupu s kovaním, v cene je zahrnutý určitý počet vybraných mechanizmov v dĺžkach používaných Predávajúcim (pokiaľ nie je v konfigurátore uvedený výber).

Zásuvky obsahujú komponenty pre zadnú a spodnú stranu zásuviek, ako aj pre bežce (ak sú vybrané s kovaním). Zásuvky sú rozmerovo prispôsobené korpusu, do ktorého sa majú namontovať; za všetky montážne operácie vrátane vŕtania komponentov z drevotriesky však zodpovedá kupujúci.

Poličky nad barovým pultom/zásuvkami - nad zásuvky alebo barový pult sa pridávajú ďalšie (voliteľné) poličky podľa špecifikácie kupujúceho.

Police pod barom/zásuvkami - dodatočné (voliteľné) police nad zásuvkami alebo barom podľa špecifikácie kupujúceho pridané pod zásuvky alebo bar.

Výška políc nad priečkou - veľkosť policového priestoru nad zvislou priečkou, keď je (voliteľne) rozdelená na police.

Počet políc nad barom/zásuvkou - počet políc nad barom alebo zásuvkou podľa výberu Kupujúceho.

Výška políc - veľkosť priestoru pre police.

Priestor nad zásuvkami - celkový priestor medzi zásuvkami a konštrukčným prvkom nad nimi je orientačný a je len orientačný, Predávajúci informuje, že nezodpovedá za presné nastavenie priestoru vzhľadom na individuálny charakter zákazky a rozdiely v možných použitých mechanizmoch a spôsoboch spojenia.

Priestor nad zásuvkami - celkový priestor medzi zásuvkami a konštrukčným prvkom pod zásuvkami je približný a je len orientačný, predávajúci informuje, že nezodpovedá za presné nastavenie priestoru vzhľadom na individuálny charakter zákazky a rozdiely v možných použitých mechanizmoch a spôsoboch spojenia.

Pridať nadstavec - (nepovinný) prejav vôle kupujúceho pridať ďalšiu skrinku, ktorá nie je spojená s ostatnými prvkami a umožňuje okrem iného zvýšiť výšku základnej skrinky.

Výška prístavby - výška prídavného prvku, jeho šírka a hĺbka sa považujú za rovnaké ako pri hlavnom výrobku.

Dýhovanie - povrchová úprava špecifickej hrany dýhou vo farbe zhodnej s farbou skrinky, hornej časti, prvku.

Číslovanie pracovných dosiek - pri konfigurácii sa na výkrese uvedie poradové číslo pracovnej dosky a uvedie sa odkaz "prvá", "druhá" atď. Ten sa vzťahuje na aktuálne nakonfigurovanú pracovnú dosku podľa vyššie uvedeného poradového čísla. Výrobky sú nakonfigurované tak, že moduly nie je možné počas montáže ľubovoľne prestavovať.

Montážny otvor - (voliteľný) otvor v pracovnej doske s určeným priemerom a polohou počítaný na stred otvoru vytvorený frézou (priechodný)

Rohové výrezy - (voliteľné) výrezy v doskách alebo iných prvkoch, napr. pre okenný parapet pozdĺž konkrétneho prvku alebo jeho boku s rozmermi uvedenými v milimetroch. Parametre zadané kupujúcim počas procesu konfigurácie sú viditeľné v zmenách modelu a odkazujú na parametre výrobku. Rohy sa vyrábajú pomocou "prstových fréz", a preto nie sú rezané do pravého uhla a ponechávajú zaoblenia s polomerom frézy zvyčajne R = 8 mm.

Otvory pre drezovú dosku - otvory v doske podľa parametrov zadaných kupujúcim vyrobené "priebežne", Parametre zadané kupujúcim počas procesu konfigurácie sú viditeľné v zmenách modelu a odkazujú na parametre výrobku. Otvory sa zhotovujú "prstovými frézami", preto nie sú rezané pod pravým uhlom a ponechávajú zaoblenia s polomerom frézy zvyčajne R=8 mm.

Tvar vyrezaného otvoru,

určenie smerov;

-z prednej strany (z prednej strany nábytku alebo zo strany zakrivenej zhora)

-zadnej strany (zo zadnej strany výrobku, nie z prednej)

-vľavo (ľavá strana výrobku pri pohľade spredu) -vpravo (pravá strana výrobku pri pohľade spredu)

-vpravo (pravá strana výrobku pri pohľade spredu)

Smer vlákien - (voliteľné) k dispozícii pri niektorých výrobkoch smer zrna v prípade dekorov so štruktúrou dreva.

V prípade parametrov konfigurátora, ktoré nie sú uvedené v tomto "Potvrdení o akceptácii parametrov produktu podľa špecifikácie kupujúceho", predávajúci informuje, že neuvedené parametre a ich názvy sa vzťahujú na zásady logického myslenia a akékoľvek vykonané zmeny sú viditeľné s miernym oneskorením pri používaní konfigurátora a v prípade pochybností, ktoré vzniknú u kupujúceho, predávajúci odporúča kontaktovať ho prostredníctvom kanálov uvedených na webovej stránke flexmeble.com, pričom pripomína, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa;

"Článok 38 Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov alebo na diaľku sa spotrebiteľovi nepriznáva, pokiaľ ide o zmluvy:

(...)

3) v ktorých je predmetom plnenia vec, ktorá nie je zhotovená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo je určená na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;"

A práve o takejto situácii hovoríme v prípade všetkých výrobkov z konfigurátora, ktorý je k dispozícii na stránke Flexmeble.com

Vzhľadom na individuálny charakter výrobkov a možnú potrebu zmien v tomto smere si predávajúci vyhradzuje právo vykonať zmeny v konfiguráciách kupujúceho, ak si to technológia vyžaduje, bez konzultácie s kupujúcim s tým, že vonkajšie rozmery sa môžu meniť len so súhlasom kupujúceho.

Predávajúci informuje, že výrobky ponúkané konfigurátorom nie sú vodotesné výrobky a že všetky výrobky vrátane kúpeľňového nábytku atď. nemôžu byť priamo vystavené vode. nemôžu byť vystavené priamemu pôsobeniu vody alebo pary a musia sa používať v súlade s návodom na použitie.

Predávajúci informuje, že Výrobky môžu mať dodatočné otvory, ktoré neznižujú funkčné vlastnosti výrobku, s tým, že otvory v čelách, o ktorých Kupujúci nevedel alebo ktoré neboli vyhotovené na jeho žiadosť, nie sú prípustné.

Kupujúci má k dispozícii všeobecný návod na spájanie prvkov pomocou excentrických spojok a konfirmátorov, ktorý je dostupný na webovej stránke flexmeble.com Predávajúci sa ďalej zaväzuje poskytnúť kvantitatívnu špecifikáciu drevotrieskových prvkov.

Výrobky sa dodávajú na paletách. S cieľom zabezpečiť optimálne náklady na dodanie a čo najnižšiu cenu výrobku nie sú položky na paletách rozdelené na jednotlivé výrobky, ale sú usporiadané tak, aby zaberali optimálny počet výrobkov a boli čo najviac chránené počas prepravy alebo skladovania, kým kupujúci čaká na vyzdvihnutie objednávky.

Flexmeble.com sa vzhľadom na možnosť individuálneho charakteru výrobkov nešpecializuje na výrobu tzv. nábytku v krabiciach. Predávajúci preto informuje Kupujúcich o možných nepríjemnostiach s tým spojených a zároveň zabezpečuje možnosť konfigurácie nábytku, ktorú pravdepodobne nemôže ponúknuť žiadny výrobca "nábytku v krabiciach".

Ponuka výrobkov flexmeble.com určených na vlastnú montáž je určená uvedomelým, ambicióznym ľuďom, ktorí sa neboja držať v ruke skrutkovač a montovať jednotlivé prvky tak, aby videli výsledok v podobe vysnívaného výrobku vo vlastnej domácnosti, ktorého cena je prekvapivo nízka, a ktorí sú preto ochotní vynaložiť úsilie na montáž políc, zásuviek, nákladných košov alebo dvierok.

Predávajúci nás informuje, že niektoré komponenty si budú vyžadovať vlastnú úpravu skrinky, najmä zásuvky, bežce zásuviek, pánty, nožičky atď. Je to najmä kvôli technológii montáže týchto komponentov. Je to spôsobené najmä technológiou spojenou s montážou týchto položiek. V prípade nejasností predávajúci ponúka svoju pomoc a je vždy ochotný poskytnúť informácie pred kúpou aj po dodaní/vyzdvihnutí výrobkov.

Výrobok sa považuje za zhodný so zmluvou, ak sa parametre výrobkov zhodujú spôsobom, ktorý sa neodchyľuje od výrobných noriem, a kvantitatívne a kvalitatívne špecifikácie sa nelíšia od tých, ktoré sú uvedené v Parametroch výrobku a opísaných vlastnostiach v tomto dokumente.

Alt 254 robi štvorček v textovom dokumente