Štandard spoločnosti

Štandard spoločnosti

ŠTANDARD SPOLOČNOSTI

TRANS - EXPORT, s.r.o., so sídlom Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - mestská časť

Staré Mesto, IČO: 44 393 016, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom

Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 133182/B prevádzkuje E-shop.

ISO 9001:2008.

OBSAH

1 ÚVOD

1.1 Predmet normy

1.2 Všeobecné ustanovenia

1.3 Rozsah pôsobnosti podnikového štandardu

1.4 Podmienky

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VÝROBKU

2.1 Základné štandardné podmienky

2.2 Materiály, z ktorých sa skladá nábytok

2.3 Konštrukcia skriniek

a) Bočné strany

b) Horný a spodný panel

(c) police

d) Zadný panel nazývaný "chrbát".

e) Predné časti

(f) Pultové dosky

2.4 Prípustné chyby na povrchoch a viditeľných častiach nábytku

a) Podmienky pozorovania a posudzovania závad

b) Tabuľka prípustných a neprípustných chýb

1. ÚVOD

1.1 Predmet normy

Predmetom tejto normy sú technické požiadavky a rozmerové a výrobné tolerancie nábytku predávaného spoločnosťou Flex Meble MAŁGORZATA KUREK

so sídlom v Jankách, ktorá je výrobcom nábytku na mieru, ako je kuchynský, obývací, kancelársky a kúpeľňový nábytok, ako aj iného nábytku podľa návrhu zákazníka na vlastnú montáž, ďalej len tovar.

1.2 Všeobecné ustanovenia

Obchodný štandard je pre zmluvné strany záväzný, pokiaľ z písomných dohôd medzi oprávnenými zástupcami zmluvných strán nevyplýva nič iné. Táto dielenská norma je neoddeliteľnou súčasťou každej cenovej ponuky, cenníka a zmluvy. Prijatie objednávky na realizáciu je zároveň prijatím Stavebného štandardu objednávateľom a zhotoviteľom. Zmluvné strany, ktoré začnú spolupracovať v súvislosti s Lodným štandardom, tak budú robiť v dobrej viere, pri dodržiavaní zásad poctivosti a čestnosti obchodného styku a pri rešpektovaní právnych predpisov. Predmetom obchodu medzi zmluvnými stranami je tovar obsiahnutý v obchodnej ponuke a vyrobený na objednávku objednávateľa spoločnosťou Flex Meble MAŁGORZATA KUREK.

.

1.3 ROZSAH PLATNOSTI PODNIKOVÉHO ŠTANDARDU

Požiadavky tejto podnikovej normy sa vzťahujú na návrh, výrobu, montáž a konečné prevzatie nábytku Zhotoviteľom a Objednávateľom alebo ich zástupcami.

1.4 DEFINÍCIE

Závodná norma NZ-MS-001:2018-06 určuje pravidlá a postup pri zadávaní objednávok a výrobe výrobkov zahrnutých do obchodnej ponuky spoločnosti Flex Meble MAŁGORZATA KUREK

vrátane výrobkov na základe individuálnej objednávky Kupujúceho.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O VÝROBKOCH

2.1 Základné štandardné podmienky

Táto firemná norma bola vytvorená na základe týchto poľských noriem: PN-EN 1116:2006 ICS 97.040.10, PN-EN 14749:2006

2.2 Materiály súčastí nábytku

- Materiály použité pri výrobe nábytku sú certifikované pre hygienu E1 a sú vyrobené v súlade s poľskými normami PN-EN 14322, PN-EN 438-3

https://www.swisskrono.pl/Pobierz/Certyfikaty

a ďalšími certifikátmi výrobcov, ktoré sú k dispozícii na individuálne vyžiadanie.

Umiestnenie otvorov pre konfirmáty, skrutky, hmoždinky, excentrické spojky sa vykonáva s presnosťou +/- 3 mm.

2.3 Konštrukcia skrine a technické podmienky a tolerancie

a) Bočné strany

1) Nábytkové bočnice vyrobené z laminovanej dosky alebo mdf dosky.

2) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na hranách povolené malé triesky s toleranciou +/- 1 mm.

3) Závesy a podbehy sú priskrutkované skrutkami do dreva.

4) V bočných stenách s policami sú vyvŕtané fi 5 (s toleranciou +/- 1,5 mm) na podpery políc (v štandardných spodných jednotkách jedna polica, v štandardných horných jednotkách 2 police).

5) V prípade potreby sa v zadnej časti bočnice vyfrézuje drážka (podrezanie) pre HDF dosku s hrúbkou +/- 4 mm do hĺbky +/- 10 mm s odsadením od zadnej strany 1 mm až 30 mm.

6) Viditeľné hrany sú olemované PVC, ABS, HPL alebo melamínom v hrúbke od 0,4 mm do 2 mm pomocou lepidla.

7) Lepený spoj má hrúbku +/- 0,4 mm a je mierne viditeľný.

8) Bočná strana je priskrutkovaná k spodnému a hornému okraju drevenými latami alebo samotnými skrutkami s maximálnou toleranciou odchýlky +/- 1,8 mm.

9) Posuny medzi bočnicou a spodným a horným vencom sú v rozmedzí +/- 1,8 mm na dĺžku, šírku, výšku a hĺbku.

10) Vnútorné výrezy vykonané ručne z dôvodu nepoužitia podrezávacej píly môžu mať odštiepenie laminátu v rozsahu +/- 3 mm.

11) Tolerancia ručných výrezov v bokoch (napr. pre zátky, rúrky atď.) je +/-3 mm v dĺžke, šírke, hĺbke, lineárnosti a uhle.

12) Rozmery bočníc by mali byť v nasledujúcich medziach odchýlky

Prípustné hranice odchýlky pre presné rozmery

hrúbka

dĺžka

šírka

uhlopriečka

zakrivenie

+/- 0,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 2 mm na 1mb

b) Horný a dolný nosník

1) Nábytkové ráfiky vyrobené z laminovanej dosky alebo mdf dosky.

2) Počas procesu rezania venca na požadovanú dĺžku sa za orezávacou pílou (orezávacia píla je širšia ako hlavná píla) vytvorí zárez (podrez) so šírkou +/- 0,3 mm, ktorý je po spojení s bočnicou mierne viditeľný.

3) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na okrajoch povolené malé triesky s toleranciou +/- 0,8 mm.

4) V prípade potreby sa v zadnej časti bočnice pre HDF dosku s hrúbkou +/- 4 mm vyfrézuje drážka (podrezanie) s hĺbkou +/- 10 mm s odsadením od zadnej strany 1 mm až 30 mm.

5) Viditeľné hrany sa pomocou lepidla olemujú PVC, ABS, HPL alebo melamínom v hrúbke od 0,4 mm do 2 mm.

6) Hrúbka lepeného spoja je +/- 0,2 mm a je mierne viditeľná.

7) Nosník je priskrutkovaný k boku drevenými latami alebo samotnými skrutkami s maximálnou toleranciou odchýlky +/- 1,8 mm.

8) Posuny medzi vencom a bočnicou sú v rozmedzí +/- 1,8 mm na dĺžku, šírku, výšku a hĺbku.

9) Vnútorné výrezy vykonané ručne z dôvodu nepoužitia podrezávacej píly môžu mať +/- 3 mm odštiepenia laminátu.

10) Tolerancia ručne vyrobených výrezov v bočných stenách (napr. pre zástrčky, rúrky atď.) je +/-3 mm v dĺžke, šírke, hĺbke, lineárnosti a uhle.

11) Rozmery ráfika by mali byť v nasledujúcich medziach odchýlky

Prípustné limity odchýlok pre presné rozmery

hrúbka

dĺžka

šírka

uhlopriečka

zakrivenie

+/- 0,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 3 mm na 1mb

c) Police

1) Nábytkové police vyrobené z laminovanej dosky alebo mdf dosky.

2) Počas procesu rezania police na príslušnú dĺžku sa za podrezávacou pílou (podrezávacia píla je širšia ako hlavná píla) urobí zárez (rez) so šírkou +/- 0,3 mm, ktorý je po spojení s bočnicou mierne viditeľný.

3) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na okrajoch povolené malé triesky s toleranciou +/- 0,8 mm.

4) Viditeľné hrany sú olemované PVC, ABS, HPL alebo melamínom v hrúbke od 0,4 mm do 2 mm pomocou lepidla.

5) Hrúbka lepeného spoja je +/- 0,2 mm a je mierne viditeľná.

6) Polička je pripevnená k bočnej strane nábytku pomocou podpornej hmoždinky fi5 alebo v prípade potreby pomocou plastovej uhlovej konzoly s maximálnou toleranciou odchýlky +/- 1,8 mm vo výške, šírke a hĺbke.

7) Hĺbka police sa pohybuje v rozmedzí 5 mm až 50 mm od boku.

8) Vnútorné výrezy vykonané ručne z dôvodu nepoužitia podrezávacej píly môžu mať odštiepenie laminátu +/- 3 mm.

9) Tolerancia ručných výrezov v bočných stenách (napr. pre zástrčky, rúrky atď.) je +/-3 mm v dĺžke, šírke, hĺbke, lineárnosti a uhle.

10) Rozmery políc by sa mali pohybovať v nasledujúcich medziach odchýlky

Prípustné limity odchýlok pre presné rozmery

hrúbka

dĺžka

šírka

uhlopriečka

zakrivenie

+/- 0,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 1,5 mm

+/- 3 mm na 1mb

d) Zadná doska tzv.

1) Zadná doska môže byť vyrobená z 3 - 4 mm HDF dosky, laminovanej dosky alebo mdf dosky.

2) Počas procesu rezania dosiek na príslušné rozmery sa za podrezávacou pílou vytvorí zárez (podrez) (podrezávacia píla je širšia ako hlavná píla) so šírkou +/- 0,3 mm, ktorý je mierne viditeľný po spojení s bočnicou, okrajom, viečkom alebo poličkou.

3) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na okrajoch povolené malé triesky s toleranciou do 0,8 mm.

4) Zadný panel sa montuje pomocou: sponiek, klincov alebo skrutiek.

5) Rozmery zadného panelu by mali byť v rámci týchto limitov odchýlky

6) Pri použití tzv. pevných chrbtov z drevotrieskových dosiek hrubších ako 4 mm je tolerancia rozmerov dosky vzhľadom na skrinku +2 / -12 mm na šírku a výšku.

Prípustné limity odchýlok pre presné rozmery

hrúbka

dĺžka

šírka

uhlopriečka

zakrivenie

+/- 0,5 mm

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 3mm na 1mb

e) Fronty

1) Nábytkové čelá vyrobené z laminovanej dosky, akrylátovej alebo lakovanej mdf, dreva, sklenenej dyhy a hliníka.

2) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na hranách povolené malé triesky s toleranciou +/- 0,5 mm.

3) Závesy sú k čelám priskrutkované pomocou skrutiek do dreva.

4) Otvory na úchytky sa vŕtajú do čiel vo vzdialenosti závislej od typu úchytky s toleranciou +/- 2 mm na výšku a šírku.

5) Hrany sú olemované PVC, ABS, HPL alebo melamínom v hrúbke od 0,4 mm do 2 mm pomocou lepidla.

6) Hrúbka lepeného spoja je +/- 0,2 mm a je mierne viditeľná.

7) Čelá sú vyrobené o 4 mm až 8 mm menšie na výšku a šírku ako korpus skrinky.

8) V čelách vitrín sa sklo montuje na silikón, lišty alebo špeciálne sklenené západky v závislosti od typu čela.

9) Tolerancia výrezov skla vo vitrínových čelách na šírku, výšku a uhlopriečku je +/- 2 mm.

10) Rozmery čelných plôch by mali byť v rámci nasledujúcich limitov odchýlky

Názov tolerancie

Tolerancia

dĺžka

šírka

hrúbka

Celkové rozmery predných plôch

± 2 mm

± 2 mm

± 0,5 mm

Odchýlky od priamosti

2,5 mm / 1 mb

2,5 mm / 1 mb

x

Chvenie

2,5 mm / 1 mb

2,5 mm / 1 mb

x

Rohový uhol

± 2°

± 2°

x

Prípustné odchýlky od roviny sú +/- 2,5 mm do výšky 900 mm, od výšky 901 mm do 2500 mm naša spoločnosť nezaručuje stabilitu výrobkov bez použitia špeciálnych napínacích prvkov.

f) Vrchné časti

1) Vrchné dosky môžu byť vyrobené z drevotrieskovej dosky dyhovanej laminátom HPL, kompozitu, obojstranne laminovanej dosky, kremenca, kameňa alebo konglomerátu.

2) Hrúbka dosky sa určuje individuálne vzhľadom na rôzne materiály.

3) Pri rezaní pracovných dosiek na mieru vzniká podrezávacia trieska (podrezávacia píla je širšia ako hlavná píla) +/- 0,3 mm, ktorá je mierne viditeľná pri spojení s bočnou, krycou alebo druhou pracovnou doskou.

4) Počas procesu rezania alebo dyhovania sú na hranách povolené malé triesky s toleranciou +/- 1 mm.

5) Pracovné dosky sa k nábytku pripevňujú pomocou skrutiek, ktorých dĺžka sa volí podľa hrúbky pracovnej dosky.

6) Rozmery pracovných dosiek by sa mali pohybovať v týchto medziach odchýlky

Prípustné hranice odchýlky pre presné rozmery

hrúbka

dĺžka

šírka

uhlopriečka

zakrivenie

+/- 0,5 mm

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 2 mm

+/- 2mm na 1mb

2.4 Prípustné chyby povrchu a viditeľných prvkov nábytku.

a) Podmienky pozorovania a posudzovania chýb

1) Nábytok by sa mal pozorovať pri rozptýlenom dennom alebo rovnocennom svetle. Pozorovateľ by mal byť vo vzdialenosti 1 m od nábytku a mal by ho pozorovať kolmo voľným okom.