Predpisy online obchodu Flexnabytok

Obchodné podmienky internetového obchodu

Článok I.

Základné ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

Obchodné meno: TRANS - EXPORT, s.r.o.

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO: 44 393 016

DIČ: 2022706499

IČ DPH: SK 2022706499

Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.

133182/B

Zastúpená: Jozef Záhumenský, konateľ

(ďalej ako „predávajúci“)

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 910 392 709 

 E-mail: info@flexnabytok.sk

Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet: 

TRANS - EXPORT, s.r.o.

Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, 820 07 Bratislava

P.O. Box: 5

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.flexnabytok.sk (ďalej len „internetový obchod").

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Článok II.

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.)

Na účely týchto obchodných podmienok sa doplnkovou zmluvou rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť TRANS - EXPORT, s.r.o., so sídlom: Na Hrebienku 20, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré, IČO: 44 393 016.

Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.flexnabytok.sk, a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Zmeny alebo odlišné dojednania líšiace sa od týchto VOP vyžadujú pre svoju platnosť podpis štatutárnych orgánov spoločnosti, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri s tým, že takto dojednané obchodné podmienky sa vzťahujú len na jednotlivo uzavreté obchodné prípady. Ostatní zamestnanci predávajúceho nie sú oprávnení vykonávať zmeny smerujúce k odlišnému zneniu týchto VOP. Podmienky, ktoré nie sú v súlade s obsahom týchto VOP a ktoré doručí zákazník predávajúcemu spolu s objednávkou tovaru alebo služieb sa budú považovať za neplatné, pokiaľ nebudú opatrené podpisom štatutárnych orgánov predávajúceho alebo pokiaľ predávajúci, zastúpený štatutárnym orgánom, tento návrh na zmenu podmienok v písomnej forme neakceptuje.

Znenie VOP môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

Kupujúci odsúhlasením obsahu týchto VOP vyjadruje súhlas s tým, že komunikácia medzi predávajúcim a kupujúcim bude prebiehať výlučne prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie.

Článok III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovarov a služieb, ktoré predávajúci ponúka na predaj, a to vrátane cien jednotlivo ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovarov a služieb a ceny týchto tovarov a služieb ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za indvividuálne dohodnutých podmienok. Akékoľvek ponuky na predaj tovarov a služieb umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa týchto tovarov a služieb. Uvedené sa zároveň vzťahuje na nákresy, vyobrazenie, rozmery a hmotnosť tovarov. Súčasťou tovaru nie sú dekoračné predmety, ktoré sú súčasťou vyobrazenia, ak osobitná zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim neustanovuje inak.

Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre účel objednania tovarov a služieb vyplní kupujúci objednávkový formulár nachádzajúci sa na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä nasledovné informácie:

Údaje o objednávanom tovare a službách (objednávaný tovar vloží kupujúci do elektronického nákupného košíka na webovom rozhraní obchodu),

Informáciu o nákladoch spojených s dodaním tovaru a služieb,

Spôsob úhrady kúpnej ceny tovarov a služieb a údaje o požadovanom spôsobe doručenia objendávaného tovaru ( ďalej len „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje vložené kupujúcim do objednávky. Kupujúcemu je zároveň umožnené meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí prijatie objednávky automatickou odpoveďou zaslanou na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Po preverení dostupnosti tovaru a podmienok realizácie dodania tovaru kupujúcemu, predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho potvrdí kupujúcemu dostupnosť tovaru a spôsob jeho dodania. Pokiaľ je možné dodať kupujúcemu len časť objednaného tovaru, predávajúci uvedenú skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámi na elektronickú adresu kupujúceho. V prípade, ak to nevyžaduje potreba upresnenia objednávky, uskutočnenie uvedených krokov sa považuje za záväzné objednanie tovaru alebo služieb zo strany kupujúceho

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu ai.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (e-mailom, písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou objednávky) a jej potvrdením zo strany predávajúceho zaslaným na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy sú samostatnými a dobrovoľnými nákladmi kupujúceho bez akejkoľvek zodpovednosti predávajúceho za vzniknuté náklady.

Článok IV.

Kúpna cena

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

prostredníctvom platobnej karty a služby Secure Code.

okamžitým bankovým prevodom

u tovaru s dodaním zadarmo a tovarom odosielaným kuriérskou službou nie je možné platiť na dobierku.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru.

Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí predávajúci zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Prípadné zľavy z ceny tovarov poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že tovar bol ponúkaný za chybnú cenu. V takomto prípade musí predávajúci zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

Článok V.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci má právo už potvrdenú objednávku zrušiť v prípade, že tovar nie je z technických príčin možné dodať v dodacej lehote, alebo pokiaľ predávajúci alebo jeho dodávatelia tovar prestali vyrábať, prípadne dodávať. V takom prípade bude predávajúci bezodkladne kupujúceho kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci kúpnu cenu tovaru úplne alebo čiastočne uhradil, a kupujúci nesúhlasí s poskytnutím iného tovaru, a ani s náhradným iným plnením, s inou dodacou lehotou, vráti predávajúci kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu do 15 dní bankovým prevodom na jeho účet alebo adresu.

Článok VI.

Storno objednávky zo strany kupujúceho

V prípade, že predmetom objednávky bol tovar, pri ktorom nie je možné od uzatvorenej zmluvy odstúpiť v zákone č.102/2014 Z.Z.o ochrane spotrebiteľa, môže spotrebiteľ objednávku bezplatne stornovať do 24 hod. od jej potvrdenia, za podmienky náhrady účelne vynaložených nákladov predávajúceho.

Až do zhotovenia diela môže kupujúci od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané, pokiaľ predávajúci nemôže ich výsledok použiť inak, a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy po dodaní a prevzatí objednávky

Ak sa nejedná o prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť (najmä z dôvodov uvedených v zákone č.102/2014 Z.Z., § 7, odst.6, pism. a) a c). o ochrane spotrebiteľa, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, príp. uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné zaslať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu predávajúceho, elektronicky na emailovou adresu: info@flexnabytok.sk , pomocou formulára pre odstúpenie alebo osobne na predajni predávajúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že odstúpenie od zmluvy nie je možné v prípade, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodávka tovaru upraveného podľa priania kupujúceho (napr. individuálny výber podľa vzorkovníka ai.), na poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a došlo k úplnému poskytnutiu služby. Ak je predmetom zmluvy dodanie služby, nemožno od zmluvy odstúpiť v prípade, kedy kupujúci dal výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a služba bola súčasne úplne poskytnutá.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odoslania písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1% kúpnej ceny za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody (napr. znehodnotenie alebo opotrebenie tovaru, náklady na inkaso pohľadávky a i.) vzniknuté porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to i v prípade, kedy škoda presahuje zmluvnú pokutu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade ak je to možné, vráti kupujúci tovar späť v pôvodnom obale.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku obchodných podmienok vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na najlacnejší spôsob na dodanie tovaru ponúkaný predávajúcim, a to, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim podľa bodu 1 tohto článku VOP, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti alebo späť na účet platobnej karty už pri osobnom vrátení tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a súvisiace platby pred tým, ak mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutej.

V prípade, že sa kupujúci dostane s platbou a alebo iným plnením (prevzatie tovaru) do omeškania, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie tovaru alebo poskytnutej služby až do momentu zaplatenia zo strany kupujúceho. Dva týždne po uplynutí predávajúcim stanoveného náhradného termínu platenia alebo prevzatia tovaru môže predávajúci od zmluvy odstúpiť. V takom prípade zodpovedá kupujúci predávajúcemu za škody vzniknuté v súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti kupujúcim.

Kupujúci nemôže bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho jednostranne započítať svoju pohľadávku s pohľadávkou predávajúceho. Kupujúci nemá právo bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho postúpiť akúkoľvek pohľadávku proti predávajúcemu tretej osobe, takéto postúpenie je neplatné. Kupujúci nemá právo uplatniť si zádržné právo na tovar vo vlastníctve predávajúceho na zabezpečenie svojej pohľadávky.

Článok VIII.

Dodanie tovaru, dodacia lehota

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru. Dodanie objednaného tovaru alebo poskytnutej služby sa uskutoční v rámci dodacej lehoty, ktorú uviedol predávajúci v potvrdení objednávky kupujúcemu. Štandardná doba dodania je 14 až 21 dní, pri výrobkoch s lakovanými dielcami 21 – 40 dní.  

Dodacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy predávajúci potvrdí objednávku kupujúceho. V prípade platby bezhotovostným prevodom začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania čiastky dohodnutej kúpnej ceny vrátane súvisiacich poplatkov na účet predávajúceho. Pri kúpe viacero druhov tovaru s odlišnou dodacou lehotou platí najdlhšia dodacia lehota, aj keď predávajúci spravidla dodáva tovar naraz.

Spôsob doručenia tovaru si určuje kupujúci. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho ako osobný odber, nesie riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy kupujúci. V prípade osobného odberu je kupujúci povinný tovar vyzdvihnúť do 7 dní od doručenia oznámenia o možnosti vyzdvihnutia.

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní predávajúcim, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskutočnené dodanie tovaru vo výške dojednanej v objednávke podľa platného cenníka a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

Dodanie tovaru predávajúcim je potrebné objednať súčasne s tovarom a je samostatne spoplatnené.  Dodanie tovaru je uskutočnené pred prvé vchodové dvere. Zákazník je povinný v objednávke tovaru a jeho dodanie upozorniť predávajúceho na prípadné existujúce prekážky bezproblémového príchodu a dodania tovaru. Dopravca je oprávnený vykonávať prieskum hodnotenia a plnenie vlastných služieb.

Predávajúci je oprávnený vykonávať čiastočné dodávky. Každá časť dodávky sa považuje za samostatný obchod a môže byť pre tento prípad vydaná zvláštna faktúra.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu/doručovateľskej služby je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne písomne oznámiť prepravcovi/doručovateľskej službe. V prípade nájdenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu/doručovateľskej služby prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňa všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemusí byť prihliadané. V prípade porušenia tovaru vo vnútri zásielky, ktoré nebolo možné zistiť prehliadkou tovaru, bude reklamácia riešená individuálne podľa dohody s kupujúcim a prepravcom/doručovateľskou službou.

V prípade, že je tovar dodávaný prostredníctvom doručovateľskej služby ako balík, je zákazník povinný uhradiť aj náklady na balenie a doručenie tovaru v hodnote 6,- €. Uvádzané ceny sú v vrátane DPH.

Celková cena dopravy je závislá od veľkosti produktu a od hodnoty nákupu. Je stanovená v rámci komunikácie so zákazníkom pri vybavovaní objednávky.

Článok IX.

Zodpovednosť za vady, záruka,reklamácie

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 619 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení). Reklamáciu je možné podať písomne prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, elektronicky na e-mailovou adresu: info@flexnabytok.sk , alebo osobne na ktorejkoľvek predajni predávajúceho. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe ním vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezodkladne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú ustanovenia § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

Vzhľadom k tomu, že tovar je predávaný na základe vzorky alebo vyobrazení uvedených v katalógu, nebudú pri výrobkoch z priemyselne vyrábaných materiálov malé (minimálne) zmeny alebo odchýlky vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti ai. oproti vzorke alebo vyobrazeniu tovaru považované za jeho vady.

V takom prípade sa výrobok bude považovať za zhodný v zmysle požiadaviek uvedených v kúpnej zmluve. Za vady nebudú ďalej považované odchýlky alebo zmeny vo farbe, štruktúre, tónovaní, hrubosti, vzore, vyhotovení, gramáži, sile, pevnosti a i. ak sú väčšie ako minimálne alebo malé u výrobkov z prírodných materiálov (drevo, koža a i.), takýto tovar je v zhode s kúpnou zmluvou.

Záruka sa ďalej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté živlom, v dôsledku bežného opotrebenia, závady spôsobenej nesprávnym, nešetrným a nevhodným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným umiestnením, skladovaním alebo dopravou, závady alebo poškodenia vzniknuté neodbornou montážou, ako aj iné poškodenia a závady z dôvodu na strane kupujúceho. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady čalúnenia a textilných častí nábytku spôsobené nesprávnym čistením. Záruka se taktiež nevzťahuje na poškodenia alebo závady spôsobené v dôsledku toho, že kupujúci nakladal s tovarom v rozpore s priloženým návodom.

Opravu vád tovaru vykoná predávajúci u kupujúceho alebo v priestoroch určených predávajúcim. Predávajúci má právo požadovať, aby kupujúci tovar odoslal na náklady a riziko predávajúceho alebo odovzdal tovar dopravcovi určenému predávajúcim. Kupujúci je povinný umožniť predávajúcemu vykonať opravu tovaru. Predávajúci môže od kupujúceho požadovať, aby menší reklamovaný tovar priniesol spať do určenej predajne predávajúceho, ktoré je najbližšie k miestu dodania, spolu s kópiou dodacieho listu, platobným dokladom a záručným listom.

Ak sa nejedná o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne e-mailom, poštou alebo osobne do protokolu.

Článok X.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Do tej doby nesmie kupujúci tento tovar predať, založiť, darovať, prenajať alebo požičiavať. Kupujúci nemá právo s týmto tovarom disponovať bez predchádzajúceho výslovného súhlasu predávajúceho a nesie plné riziko za spôsobené škody, straty a zničenie tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu www.flexnabytok.sk.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

V prípade, že nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb. Kupujúcemu je väčšina doručovaných správ doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

Správa je doručená:

v prípade doručovania elektronickou poštou momentom jej odoslania do dispozičnej sféry adresáta elektronickej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

v prípade osobného doručovania či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, ak adresát odoprie (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb márnym uplynutím lehoty pre uloženia a vyzdvihnutie zásielky a predloženia výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely než jeho použitie v domácnosti.

Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak sa strany dohodli, že sa ich vzájomný vzťah riadi slovenským právnym poriadkom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa zaväzujú sporné ustanovenie nahradiť ustanovením, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Jednotlivé kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.

Článok XIII.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.05.2023.